Pilgrimsskolan började som en annexskola till Aspuddens skola år 1996. År 1999 blev skolan friskola under rektor Gunilla Sagvik som lämnade Aspuddens skola för att gå sin egen pedagogiska väg med Pilgrimsskolan. År 2008 övertogs skolan av rektor Ewa Snellman och intendent Annika Piirimets, med löfte om att behålla pedagogik och synsätt. År 2018 övergick skolan till att ingå i Rälsen AB. Detta för att långsiktigt säkerställa Pilgrimsskolans arbetssätt och värdegrund.

 

PILGRIMSSKOLANS MÅLSÄTTNING OCH VÄRDEGRUND

 

Att vara en skola som anpassar verksamheten efter varje enskilt barns behov och förutsättningar. En skola som ser till alla möjligheter. En skola som är rolig att komma till och arbeta i.

 

Det är en skola:

 

-         där var och en bekänner sig till och arbetar efter Lgr-11 med betoning på dess värdegrund.

-         som erkänner att balans måste finnas mellan barnets intellekt och känsloliv.

-         där alla vuxna samarbetar och tar tillvara de olika yrkesgruppernas kompetenser.

-         där alla har kunskap om befintliga resurser såväl ekonomiska, materiella och lokalmässiga och var och

en ansvarar för att vårda och nyttja dessa på bästa sätt.

-         där aktivt miljöarbete ingår i helheten.

-         som aktivt samarbetar med elevernas föräldrar.

 

Utdrag ur Lgr-11: Skolans värdegrund och uppdrag:

- "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla."

 

- "Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser."

 

- "I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

 

- som erkänner att balans måste finnas mellan barnets intellekt och känsloliv.

- Varje barn skall lära sig de grundläggande baskunskaperna i sin egen takt. Genom logisk uppbyggd studiegång arbetar barnet steg för steg. Säkerhet uppnås genom upprepning och med olika infallsvinklar där barnet skall använda alla sina sinnen. Alla barn duger som de är. En del barn arbetar långsamt och andra fort men detta har ingenting med intelligens att göra. Däremot skall det vara en rättighet att förvärva kunskaper i egen takt. Det kan innebära att vissa barn behöver ett "bonusår" (helst före år 3) medan ett annat barn utvecklas bäst genom att hoppa över ett år.

 

- Utifrån baskunskaperna skall barnet beredas möjlighet att utforska och utveckla egna intressen. Pedagogerna i klassrummet uppmuntrar och vägleder barnen till att söka och finna svaren på frågor som uppstår.

 

- Skolans/klassrummets vuxna och barn arbetar gemensamt med det sociala klimatet inom den större och mindre enheten. Utgångspunkten är att alla tar gemensamt ansvar för att skolan blir ett "Möjligheternas Hus" med skaparlust och Vi-känsla.

 

- Känslolivets, den sociala utvecklingen är en viktig förutsättning för barnets inlärning. Eleverna skall arbeta med drama, musik, färg, form och rörelse. Dessa uttrycksformer integreras i undervisningen, förankras i barnet och leder till bestående och meningsfull kunskap.

 

- Eleverna skall uppmuntras att med stigande ålder ta ett eget personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan.

 

- där alla vuxna samarbetar och tar tillvara de olika yrkesgruppernas kompetenser.

I en skola med helintegrering (skola-fritidshem-förskoleklass) arbetar lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare i arbetslag. Lärarna har det huvudsakliga pedagogiska ansvaret för skoldelen, förskollärarna ansvarar för förskoleklassen och fritidspedagogerna ansvarar för fritidsdelen av skoldagen.

 

Alla i arbetslaget skall känna till vad den "andra delen" arbetar med. Verkstäderna planeras gemensamt av alla inom arbetslaget. Tiden för skolbarnsomsorg kan anpassas till och även kunna komplettera arbetet i skoldelen med t.ex utflykter, studiebesök och andra aktiviteter. För eleverna skall helheten synliggöras så långt som möjligt.

 

- där alla har kunskap om befintliga resurser inom skolan, såväl ekonomiska, personalmässiga, materiella och lokalmässiga och att var och en ansvarar för att vårda och nyttja dessa på bästa sätt.

- där aktivt miljöarbete ingår i helheten.

- I en skola där alla anställda har insikt och kunskap om förutsättningarna kan energi frigöras för att söka möjligheterna istället för att fokusera på det som saknas. Att var och en av de vuxna tar sitt ansvar för skolans saker och arbetsmiljö ger eleverna goda förebilder i deras sociala utveckling.

 

- I arbetet med ett effektivare resursnyttjande skall skolans inre verksamhet öppnas mot omvärlden och arbeta aktivt för miljömedvetande. Barn och vuxna skall gemensamt lära sig om och utveckla skolträdgården, kompostering, källsortering m.m. Här strävar skolan efter att sammanlänka hem och skola. Föräldrarna är en viktig resurs för att öka insikten om vår levnadsmiljö.

 

- som aktivt samarbetar med elevernas föräldrar

- Ur skollagen: "Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom har till syfte att meddela elevernas kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga, ansvarskännande samhällsmedlemmar."

 

Skolans huvuduppgift är att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Föräldrarna har huvudansvaret för den personliga fostran och omvården. Både skolan och hemmen måste samverka för att skapa bästa möjliga betingelser för barnen.

 

Föräldrarna skall genom olika aktiviteter inom skolan erhålla kunskaper om skolans innehåll och arbetssätt samt det egna barnets kunskapsutveckling.

 

Nedtecknat 1996 av

Gunilla Sagvik (rektor)