Undervisningens arbetsformer och innehåll

Pilgrimsskolans arbetsformer har utarbetats med inspiration av struktur och arbetssätt vid Bifrostskolan i Danmark. Teori och skapande skall utgöra en helhet och vi ser barnens intresse, lust och nyfikenhet som de främsta drivkrafterna för utveckling och lärande. För att nå detta arbetar vi till stor del tematiskt i s.k. verkstäder.

 

I skolans verksamhet har skoldel och skolbarnomsorg helintegrerats. Lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare arbetar tillsammans i arbetslag. Arbetet i skolan bedrivs i såväl åldershomogena som i åldersblandade grupper. Enskilt arbete, pararbete, grupparbete och gruppundervisning under lärares ledning förekommer i undervisningen.

 

Läxor i traditionell mening förekommer inte. Hemuppgifter förekommer då eleven särskilt ber om det eller där uppgifter stärker förhållandet hem - skola (t ex intervju med familjens äldre medlemmar etc.)

 

Traditionella ämnesstudier ger de nödvändiga verktygen för det tematiska arbetet och ämnesstudierna är svenska, matematik, engelska, musik, idrott och slöjd.

 

För att bestämma varje elevs kunskapsnivå börjar varje läsår med diagnoser/kunskapsnivåmätningar. Varje elev skall vara medveten om målen och sin egen utveckling utifrån individuell mognad. Elevernas ansvar för det egna lärandet ökar med stigande ålder.

 

I temat ingår alla skolämnen. Nästkommande års tema inleds alltid med att eleverna på vårterminens skolavslutning får en sommaruppgift - som skall genomföras tillsammans med elevens föräldrar- under sommarlovet. Hösttermin startar med gemensamma upplevelser som fungerar som inspiration inför temaarbetet. Eleverna samlas sedan gruppvis för att kunna önska innehåll i verkstadsarbetet: "Jag vill veta mer om…..". Utifrån elevernas önskningar och undringar utformar pedagogerna innehållet för verkstadsarbetet i de tre verkstäderna: Läs-och skrivverkstaden, Laboratoriet och i Ateljén. Varje tema/deltema skall redovisas i såväl svenska, ma/no,teknik och slutligen med ett skapande arbete. Under arbetets gång har varje elev sin egen arbetssedel där hypoteser för arbetet skrivs ned och arbetet analyseras skriftligt när arbetet är färdigt. Parallellt med verkstadsarbetet hålls kortkurser inom ramen för huvudtemat vilka skall ge eleverna kunskaper som behövs som bas för temat.

 

F-1 har en hel undervisningsdag ute hela verksamhetsåret. År 2-3 har Utedag 15-18 tillfällen under ett läsår. Utedagarna skall innehålla undervisning i svenska, naturorienterande ämnen, miljö samt rörelse, såväl strukturerad som fri lek.

 

På fritidshemstiden erbjuds barnen skapande sysselsättningar, lekar ute och inne, spel, drama, film och kör m.m. På loven åker personal och barn till närbeläget bad, stadens museer, utställningar, teater etc.