Introduktion

Pilgrimsskolan är en fristående grundskola med ca 80 barn i årskurserna F-3. Den startade som en annexskola till Aspuddens skola år 1996. År 1999 blev skolan friskola under rektor Gunilla Sagvik som då lämnade Aspuddens skola för att gå sin egen pedagogiska väg med Pilgrimsskolan. År 2008 övertogs skolan av rektor Ewa Snellman och intendent Annika Piirimets med löfte om att behålla pedagogik och synsätt. År 2018 övergick skolan till att ingå i Rälsen AB. Detta för att långsiktigt säkerställa Pilgrimsskolans arbetssätt och värdegrund.

 

Pilgrimsskolan är en skola som anpassar verksamheten efter varje enskilt barns behov och förutsättningar. Det är en skola som ser till alla möjligheter. En skola som är rolig att komma till och arbeta i.

 

Det är en skola:

 

-  där var och en bekänner sig till och arbetar efter Lgr-11 med betoning på dess värdegrund.

-  som erkänner att balans måste finnas mellan barnets intellekt och känsloliv.

-  där alla vuxna samarbetar och tar tillvara de olika yrkesgruppernas kompetenser.

-  där alla har kunskap om befintliga resurser såväl ekonomiska, materiella och lokalmässiga och att var och

en ansvarar för att vårda och nyttja dessa på bästa sätt.

-  där aktivt miljöarbete ingår i helheten.

-  som aktivt samarbetar med elevernas föräldrar.

 

Admentum

Skolans digitala plattform för kommunikation mellan hem och skola heter Admentum. Där finns t.ex. schema, frånvaroanmälan, veckobrev och ledighetsansökan. Du får inloggningsuppgifter när ditt barn skrivs in på skolan.

 

Arbetssätt

Pilgrimsskolans arbetsformer har utarbetats med inspiration av struktur och arbetssätt vid Bifrostskolan i Danmark. Teori och skapande skall utgöra en helhet och vi ser barnens intresse, lust och nyfikenhet som de främsta drivkrafterna för utveckling och lärande. För att nå detta arbetar vi tematiskt med ämnesstudier, verkstäder, utedagar och ett helintegrerat fritidshem. Ämnesstudier ger de nödvändiga verktygen för det tematiska arbetet. Ämnesstudierna är svenska, matematik, engelska, musik, idrott och slöjd. I temat ingår alla skolämnen och det tematiska arbetet utövas i verkstäderna (laboratorium, läs- och skrivverkstad och ateljé).

 

Avdelningar

Kråkan - förskoleklass och år 1

Igelkotten - år 2 och 3

 

Skolan har små klasser med ca 22-23 elever.

 

Avgifter

Vartannat år på vinteridrottsdagen innebär valet slalom (frivilligt) en avgift för liftkort och skidhyra. I övrigt är skolan avgiftsfri.

Skolbarnomsorgen följer Stockholm stads taxa. Taxeregler delas ut när barnet börjar på skolan och kan fås på expeditionen.

 

Bankgiro

Bankgiro: 5090-5496

 

Besök

Som förälder är du alltid varmt välkommen till skolan. Meddela i förväg om ditt besök. Äter du lunch på Pilis betalar du 40 kr till husmor. En besökande förälder får ej filma, fotografera eller göra ljudupptagningar på skol- eller fritidshemstid.

 

Bifrostinspirerat arbetssätt

Pilgrimsskolan har ett arbetssätt inspirerat från Bifrostskolan i Herning, Danmark. Teori och skapande utgör en helhet och barnens intresse, lust och nyfikenhet är de främsta drivkrafterna för utveckling och lärande. Arbetet är tematiskt och uppdelat i ämnesstudier och verkstäder (läs- och skrivverkstad, laboratorium och ateljé).

 

Bibliotek

Skolan har ett bibliotek i huvudbyggnaden. Vi använder oss även av det närliggande kommunala biblioteket i Aspudden.

 

Elevförsäkring

Barn som går på Pilgrimsskolan är försäkrade dygnet runt genom Stockholm stads försorg. Olycksfallsförsäkringsgivare är St:Erik Försäkrings AB. Skadeanmälningar görs direkt till försäkringsgivaren. Expeditionen kan hjälpa till med att skriva ut information och blanketter. Här finns information om olycksfallsförsäkringen.

 

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan består av skolhälsovården (skolsköterska, kurator och skolläkare), rektor samt specialpedagog.

Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Om ett barn befaras inte nå kunskapsmålen för respektive läsår ska det anmälas till rektor. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Rektor ska skyndsamt utreda oron för eleven. Specialpedagog kartlägger eleven tillsammans med arbetslaget, eleven och föräldrar. Sedan beslutas om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte, av rektor. Som förälder kan du överklaga rektors beslut.

 

Engelska

På Pilgrimsskolan börjar man med engelska i år 1.

 

Enkät

Skolans utvecklings- och kvalitetsarbete baseras till en del på enkäter. Ett par gånger om året ber vi föräldrar och barn besvara enkäter om verksamheten.

 

Expeditionen:

Expeditionen är öppen mellan klockan 08.15-15.00 måndag - onsdag. Tel. nr: 08-645 00 30 E-post: expedition@pilgrimsskolan.se

 

Faddersystem

Pedagogerna delar in barnen i så kallade fadderfamiljer. Varje barn har en fadder i årskursen ovanför. Syftet är att lära känna varandra över åldersgränserna och skapa trygghet. Barnen träffar sina faddrar i olika former under läsåret.

 

Fotografering

I början av läsåret fotograferas alla elever på skolan av en skolfotograf. Det tas både gemensamt klassfoto och porträttbilder, syskonfotografi samt skolkatalog. Pilgrimsskolan har en policy som innebär att föräldrar, elever och besökande på skolan inte får filma, fotografera eller göra ljudupptagningar under skol- och fritidshemstid. När skolan filmar eller fotograferar, gör vi det för eget bruk som dokumentation av läsåret. Inga bilder eller filmer på barn publiceras i någon mediaform, utan vårdnadshavares skriftliga godkännande.

 

Fritidshem

Skolbarnsomsorgen är helintegrerad, vilket betyder samma lokaler och samma regler och syn på barnen som i skolan men även att fritidshemspersonalen arbetar i skolverksamheten. Förutom den fria leken erbjuds aktiviteter. Avgifter och öppettider är desamma som för de kommunala fritidshemmen. Vi har dock stängt i mellandagarna och under fem veckor på sommaren för renoveringar och storstädningar.

 

Föräldramedverkan

På Pilgrimsskolan ingår föräldrarna i olika grupper som träffas och ordnar med olika saker. Varje förälder lägger ner den tid som man anser sig ha plats med. Syftet är att barn och föräldrar, under trevliga former, lär känna varandra bättre.

-       Fixargrupp (år F-föräldrar)

-       Festgrupp (år 1-föräldrar)

-       Grillgrupp (år 2-föräldrar)

-       Fikagrupp  (år 3-föräldrar)

 

Dessutom finns ett föräldraråd som består av en föräldrarepresentant från varje klass samt rektor. Representanterna är en länk mellan rektor och klasserna. Rådet träffas 2 gånger per läsår. Alla representanter utses på läsårets första föräldramöte.

 

Föräldramöten

I början av varje termin bjuds du in till föräldramöte.

 

Förväntningar

Skolan förväntar sig av dig som förälder att:

Du tar huvudansvaret för ditt barns sociala fostran/utveckling

Du ser till att ditt barn får en bra skoldag:

- Ditt barn kommer till skolan utsövd, i tid och med mätt mage.

- Ditt barn är rätt utrustat (t.ex. idrottskläder, utedagskläder, m.m)

Du har en dialog med skolan:

- Du sjukanmäler ditt barn före kl. 8 på morgonen

- Du tar del av veckobrev och annan skriftlig information.

- Du återlämnar information och gör lovanmälningar i rätt tid.

- Du deltar i utvecklingssamtal och i övriga möten.

- Du medverkar till en öppen dialog med skolan och att vi får kunskap om ev. händelser som påverkar ditt barn.

- Du betalar fritidshemsavgiften i tid.

 

Skolan förväntar sig av dig som elev att:

Du bidrar till en trygg miljö:

- Du möter andra barn och vuxna med respekt och visar hänsyn.

- Du följer skolans regler.

Du ser till att skoldagen blir bra:

- Du passar tider.

- Du hjälper till att skapa arbetsro i klassrummet.

- Du tar ansvar för dina skoluppgifter.

- Du är rädd om vår skola.

Du har en dialog med skolan:

- Du tar kontakt med en vuxen vid en konflikt eller om du tror att någon blir mobbad/kränkt.

- Du säger hej till personalen när du kommer och när du går hem.

 

Handikappanpassad

Våra lokaler är inte anpassade för fysiska funktionshinder.

 

Historia - lokalens

Pilis: Byggdes 1936 och har under åren innehållit Mjölkdroppen (BVC), arbetsstuga (fritidshem för barn 7-12 år), barnkrubba/barnträdgård (förskola), daghem och nu skola för år F-3 med fritidshem.

 

Idrottsdagar/Friluftsdagar/Fadderdagar

I början av läsåret har vi en fadderdag. Senare på hösten har vi en friluftsdag. I början av vårterminen har vi en vinteridrottsdag och längre fram på våren har vi en friidrottsdag. Till alla dagarna ska barnen ha med sig egen matsäck hemifrån.

 

Information/Kommunikation:

Om du undrar eller är orolig över något ska du i första hand vända dig till din närmaste pedagog. I generella ärenden och frågor hör du av dig till klassens föräldrarådsrepresentant som tar med sig din fråga till föräldrarådet och rektor.

Veckobrev skrivs varje vecka av varje klasslärare och skickas ut till föräldrarna via Admentum samt sätts upp i entrén. I veckobreven berättas vad som hänt under veckan, vad som händer kommande vecka samt annan relevant information. Om det är något specifikt som rör ditt barn ringer vi hem till dig.

Här på hemsidan finns blanketter, klasslistor och information rörande skolan. På skolstarten delar vi ut årets inloggningsuppgifter till föräldrasidorna.

Meddelanden, blanketter osv. till personalen och expeditionen kan lämnas i postfacket (den svarta nätkorgen) i entrén.

Om du byter telefonnummer, adress eller mailadress är det viktigt att du går in på Admentum och gör ändringar på din sida.

På lov och studiedagar behöver vi veta om ditt barn behöver omsorg. Vi vill att du berättar hur ni gör, oavsett om ni behöver omsorg eller ej. Förfrågan inför varje lov kommer på Admentum från rektorsexpeditionen.

Om ditt barn blir hämtat av någon annan än vårdnadshavare, behöver du meddela oss detta till exempel genom att skriva upp det på Igelkottens whiteboardtavla i köket. Där kan du även skriva upp andra meddelanden till fritidshemmet. Det går bra att ringa till fritidshemmet på tel. 645 85 41 efter kl. 14.30.

 

Intagning och kö

Skolan tillämpar i första hand syskonförtur och i andra hand kötid. Syskonförtur gäller för syskon till barn som går i år 1-3 det läsår syskonet ska börja. Syskon måste ställas i kö för att få syskonförtur. För att anmäla sig till kön fyller du i nedanstående formulär:

Här anmäler du ditt barn till Pilgrimsskolans kö

 

 

 

 

IT

Skolan har datorer i klassrummet för år 1-3. Barn med behov av kompensatoriska hjälpmedel kan få tillgång till en egen dator under skoltiden.

 

IUP (Individuell utvecklingsplan) med skriftliga omdömen

Alla barn i år 1-3 har en individuell utvecklingsplan med ett omdöme i varje ämne, för att synliggöra elevens utveckling och för att elevens individuella utveckling ska nå så långt som möjligt. IUP är ett levande dokument som du som förälder får ta del av inför varje utvecklingssamtal och som då även revideras.

 

Kläder

Det är viktigt att barnet har kläder efter väder. Se separat utrustningslista för utedagar och rastverksamhet (fås när barnet börjar skolan). Till idrotten behöver barnen idrottskläder efter säsong, ute-/inneskor och handduk. Ryggsäck är bra att packa i för då har barnen händerna fria. Alla barn ska ha inneskor på skolan. Varje barn ska ha en låda ovanför sin plats i kapprummet som rymmer extrakläder. Lådan får vara max 20 cm bred. Hjälp ditt barn att hålla ordning på sin hylla, både vid lämning och hämtning. Alla kläder ska vara väl märkta. (Märkpenna finns i akvarierummet.) Kvarglömda kläder läggs i "vems-korgarna" som finns i Kråkans kapprum och på respektive avdelning. Tre eller fyra gånger om året rensas vems-korgarna och kläderna skänks till välgörenhetsorganisationer. (Detta aviseras i förväg genom information i entrén.)

 

Ledighet för elever

Ledighet utanför skolloven beviljas endast för familjeangelägenheter. Läraren beslutar om ledighet upp till tre dagar per läsår, och rektor beslutar om ledighet längre än tre dagar. Kursmoment som eleven går miste om under ledigheten ska läsas in. Ansökan inlämnas två veckor i förväg via Admentum.

 

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan har en likabehandlingsplan som uppfyller lagstiftade krav. Planen behandlar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen är ett levande dokument som revideras varje läsår. Den finns att hämta här.

 

Lokaler

Huvudbyggnaden finns på Pilgrimsvägen 1. Vi har en ateljé på Hägerstensvägen 109. Vi hyr in oss för inomhusidrott i idrottslokal i närområdet.

 

Läsårsdata

Datum för skolstart, lov, studiedagar, avslutning o.s.v. står i kalendariet som delas ut första skoldagen. Information finns i Admentum under Skolinfo.

 

Läxor

Skolan tillämpar ej läxor i traditionell mening, men det brukar sägas att det krävs 10 000 timmars träning för att bli bra på något och då krävs det att barnen tränar på vissa saker även hemma. Forskning visar att den som läser eller lyssnar på böcker dagligen som barn, har ett ordförråd på ca 50 000 ord när de är 17 år, medan de som inte gjort det bara har ett ordförråd på omkring 15 000 - 17 000 ord. Därför vill vi på skolan att barnen i alla årskurser läser minst 15 minuter varje dag. Utöver läsläxan kan det även förekomma andra saker att träna på hemma, till exempel stavning eller multiplikationstabellerna. Mängden läxor ökar successivt med åren i förhoppning om att övergången till åk 4 ska bli så bra som möjligt.

 

F-klass: Läsa eller bli läst för 15 minuter varje dag. I samband med skolstart får de två mindre hemuppgifter för att presentera sig själva.


1:an: Läsa 15 minuter varje dag. Individuella läxor vid behov utifrån överenskommelse på utvecklingssamtalet.

 

2:an: Läsa 15 minuter varje dag. Individuella läxor vid behov utifrån överenskommelse på utvecklingssamtalet.

 

3:an: Läsa 15 minuter varje dag. Individuella läxor vid behov utifrån överenskommelse på utvecklingssamtalet. För att få in läxrutin inför fyran, en veckoläxa kopplat till något av ämnena, tex öva multiplikationstabellen. En viktig del i detta är att eleverna skall lära sig ta eget ansvar för läxan.

 

De elever som behöver specialpedagogiskt stöd, har hemuppgifter utifrån de behov som finns.

 

Mat

I köket lagar husmor med hjälp av ett köksbiträde lunch och mellanmål. Här kan du läsa mer om vår skolmat.

Matsedel finns på Admentum och på anslagstavlorna i huset.

 

Miljöarbete

Skolan blev miljöcertifierad första gången år 2000 och har arbetat med Håll Sverige Rents Grön Flagg-certifiering. Idag finns miljöarbetet integrerat på alla nivåer som LHU (Lärande för Hållbar Utveckling) är beskrivet i LGR-11

 

Mobiltelefon - barnens

Barnens mobiltelefoner samlas in på morgonen och fås tillbaka när barnet ska gå hem. Om du behöver komma i kontakt med ditt barn, ring till skolan/fritidshemmet. expedition 08-645 00 30 eller fritids 08-645 85 41

 

Modersmål

Skolan erbjuder modersmålsundervisning på skolan efter skoltid till elever i åk 1-3.

Reglerna är sådana att:

- barn med annat språk än svenska, som praktiseras aktivt i hemmet, har rätt till modersmålsundervisning.

- rätt till undervisning har även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven skall dock ha grundläggande kunskaper i språket.

- barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan läsa sitt språk (finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib eller jiddisch) inom ämnet modersmål. Detta gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven inte har grundläggande kunskaper i språket. Anmälan tas upp av expeditionen på senvåren inför nästa läsår.

 

Musik

Alla barn har musikundervisning med musiklärare på Pilis.

 

Nationella Prov

År 3 gör nationella prov i svenska och matematik på vårterminen. Under provperioden beviljas inga ledigheter.

 

Pedagogisk mapp

Barnens tid på Pilgrimsskolan dokumenteras så att barnen och föräldrarna kan se utvecklingen och minnas tiden i skolan. Utvalda arbeten sparas varje år i en pedagogisk mapp som barnen får när de lämnar Pilgrimsskolan.

 

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla föräldrar får godkänna vilka kontaktuppgifter som ska finnas med på klasslistan. Klasslistor publiceras på lösenordsskyddad plats här på hemsidan. Se vår sida om GDPR.

 

Rutiner

Morgonrutin:

Skolan öppnar kl. 7.00. Morgonomsorg från 7.00 till skolan börjar 8.15 (Åk 2-3) / 8.30 (Åk F-1). Mellan kl. 7.00-7.30 vistas alla i morgonrummet. Kl. 7.30 går vi upp på avdelningen Igelkotten. Kl. 8.00 går Kråkorna upp till sig. Följ gärna med ditt barn upp på avdelningen och lämna över till personal.

När skolan börjar ska alla barn vara på plats i sitt klassrum. Att passa tider är viktigt. Om ditt barn går ensam till eller från skolan behöver fritidshemmet och klassläraren få den informationen skriftligt från dig. Om ditt barn är sjukt anmäler du det före kl. 8.00 på Admentum. Anmäl för varje dag ditt barn är sjukt.

 

Eftermiddagsrutin:

Fritidshemmet stänger kl. 18. Det är viktigt att barnet säger hejdå till personalen. Ta ansvar för att barnet plockar undan efter sig på avdelningen samt att det är ordning på barnets plats i kapprummet, som lätt belamras med ackumulerande mängder kläder.

 

Simundervisning

Årskurs 2 har simundervisning under en termin.

 

Sjukdom

Om ditt barn visar sjukdomssymptom ska det stanna hemma för att minska smittorisken bland övriga barn och personal. Vid kräksjuka vill vi att ni håller barnet hemma 48 timmar efter sista kräkningen. Om det finns syskon hemma vill vi att även de hålls hemma för smittorisken just vid kräksjuka. Vid olika smittorisker sätter vi upp information vid ytterdörrarna. Sjukanmälan görs före kl. 8.00 på Admentum.

 

Skolhälsovården

Skolhälsovårdens roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Pilgrimsskolan har avtal med Ambea. Skolläkaren har mottagning ca 3 gånger per termin och finns i övrigt tillgänglig konsultativt. Skolsköterskan arbetar en dag varannan vecka och kuratorn en dag varje vecka.

 

Skolkort

Skolan tillhandahåller ej SL-kort för elever.

 

Skolledning

Ledningen består av rektor Annika Johansson och VD Christina Hodell.

 

Tema

Skolan arbetar tematiskt med ett övergripande tema för hela läsåret. Temat inleds med att barnen får en sommaruppgift på skolavslutningen. Temat ska integreras i alla ämnen.

 

Traditioner

Skolstart: En "upplevelse" för barnen äger rum på skolstarten för att inspirera och avslöja årets tema.

Nobeldagen: uppmärksammas vartannat år då dagen infaller på en skoldag.

Lucia: firas med luciatåg och fika för alla barn och föräldrar då dagen infaller på en skoldag.

Jullunch: I december har hela skolan ett jultema där barnen lär sig om julen, bakar och lagar mat till en jullunch.

Skolavslutning: Skolavslutningen i juni äger rum på skolgården. Alla familjer tar med en tårta till den stora tårtbuffén.

 

Utedag

År F-1: har utedag en förmiddag i veckan, ibland blir det heldag med matlagning ute eller matsäck.

År 2-3: har utelektioner när det passar utifrån verksamheten, några gånger per år.

 

Utrustningslista

Här finns en lista på den utrustning som ditt barn behöver under sin skoltid på Pilgrimsskolan.

 

Utvecklingssamtal:

En gång per termin erbjuds föräldrar och barn ett utvecklingssamtal tillsammans med klassläraren, om barnets kunskaps- och sociala utveckling.

 

Överklaganderutin

Den nya skollagen (2011-07-01) ger föräldrar möjlighet att överklaga rektors beslut gällande

-       upprättande/icke-upprättande av åtgärdsprogram

-       befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen

-       avstängning av elev

-       särskild undervisningsgrupp eller särskild undervisning

-       anpassad studiegång

 

Ett överklagande ska ha inkommit skriftligt till rektor inom tre veckor efter att man har tagit del av beslutet. I brevet ska det stå vilket beslut som överklagas och skälet till överklagan. Om intyg som styrker argumentet finns, skall dessa skickas med. Skolledningen utreder överklagandet inom 2 veckor. Det nya beslutet kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd.